Verhuurvoorwaarden

Artikel 1:

Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.

Artikel 2:

De huurder vergewist zich vooraf (bij afhaling) van de goede staat van de verhuurde fiets die wettelijk in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract.

Artikel 3:

Bij het afhalen van de fiets(en) en eventuele toebehoren wordt een bestelbon ondertekend door de huurder en een waarborg gegeven. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden volgens de normaal geldende tarieven (afhankelijk van het type fiets).

Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op het verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de verjiirder, dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en).

Artikel 4:

De huur dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd.

Artikel 5:

De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal.

Bij schade aan de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder bij inlevering de uit te voeren herstelling te betalen aan de verhuurder.

Prijzen zijn afhankelijk van de schade: onderdelen worden gerekend aan winkelprijzen Р15% + uurloon. 

Bij lakschade wordt 10% van de winkelwaarde van de fiets in rekening gebracht (als waardevermindering bij verkoop achteraf).

Deze regeling geldt niet als de (lak)schade op verschillende plaatsen is.  In dat geval dient zal een bestek worden opgemaakt om de schadesom te bepalen.

Bij diefstal of verlies van de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder.

Het aangerekende bedrag is hetzelfde als de cataloguswaarde van de fiets/onderdeel/accessoire.

Artikel 6:

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

Artikel 7:

Indien de gehuurde fiets niet tijdig ingeleverd wordt, worden extra huurdagen aangerekend.

Indien de gehuurde fiets zonder voorafgaandelijke afspraken niet worden ingeleverd binnen de week, wordt door de verhuurder aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 8:

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. Bij ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.

Artikel 9:

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.

ANNULATIEVOORWAARDEN

  • Bij annulatie < 15 dagen vooraf : 50% van het huurbedrag
  • Bij annulatie < 5 dagen vooraf : 100% van het huurbedrag¬†